پوست آب

سنباده پوستاب اسمیردکس پشت آبی p3000(50عددی)

630,000 تومان
سنباده پوستاب اسمیردکس پشت آبی p3000 به صورت ورقه های برش خورده به ابعاد ۲۸۰*۲۳۰ تولید شده و در بسته های ۵۰ برگی به صورت عمده به فروش می رسند.

سنباده پوستاب اسمیردکس پشت آبی p60(عددی 50)

800,000 تومان
سنباده های پوستاب به صورت ورقه های برش خورده به ابعاد ۲۸۰*۲۳۰ تولید شده و در بسته های ۵۰ برگی به صورت عمده به فروش می رسند.

سنباده پوستاب اسمیردکس پشت آبی p80(50عددی)

700,000 تومان
سنباده های پوستاب به صورت ورقه ای برش خورده به ابعاد ۲۸۰*۲۳۰ تولید شده و در سته های ۵۰ برگی به صورت عمده به فروش می رسند.

سنباده پوستاب اسمیردکس پشت قرمز p100(50عددی)

550,000 تومان
سنباده پوستاب اسمیردکس پشت قرمز p100 به صورت ورقه های برش خورده به ابعاد ۲۸۰*۲۳۰ تولید شده و در بسته های ۵۰ برگی به صورت عمده به فروش می رسند.

سنباده پوستاب اسمیردکس پشت قرمز p1000(50عددی)

500,000 تومان
سنباده پوستاب اسمیردکس پشت قرمز p1000 به صورت ورقه های برش خورده به ابعاد ۲۸۰*۲۳۰ تولید شده و در بسته های ۵۰ برگی به صورت عمده به فروش می رسند.

سنباده پوستاب اسمیردکس پشت قرمز p120(50عددی)

500,000 تومان
سنباده پوستاب اسمیردکس پشت قرمز p120 به صورت ورقه های برش خورده به ابعاد ۲۸۰*۲۳۰ تولید شده و در بسته های ۵۰ برگی به صورت عمده به فروش می رسند.

سنباده پوستاب اسمیردکس پشت قرمز p1200(50عددی)

460,000 تومان
سنباده پوستاب اسمیردکس پشت قرمز p1200 به صورت ورقه های برش خورده به ابعاد ۲۸۰*۲۳۰ تولید شده و در بسته های ۵۰ برگی به صورت عمده به فروش می رسند.

سنباده پوستاب اسمیردکس پشت قرمز p150(50عددی)

480,000 تومان
سنباده پوستاب اسمیردکس پشت قرمز p150 به صورت ورقه های برش خورده به ابعاد ۲۸۰*۲۳۰ تولید شده و در بسته های ۵۰ برگی به صورت عمده به فروش می رسند.

سنباده پوستاب اسمیردکس پشت قرمز p1500(50عددی)

550,000 تومان
سنباده پوستاب اسمیردکس پشت قرمز p1500 به صورت ورقه های برش خورده به ابعاد ۲۸۰*۲۳۰ تولید شده و در بسته های ۵۰ برگی به صورت عمده به فروش می رسند.

سنباده پوستاب اسمیردکس پشت قرمز p180(50عددی)

500,000 تومان
سنباده پوستاب اسمیردکس پشت قرمز p180 به صورت ورقه های برش خورده به ابعاد ۲۸۰*۲۳۰ تولید شده و در بسته های ۵۰ برگی به صورت عمده به فروش می رسند.